Doporučená literatura

Abtová M. (1984): Inventarizační průzkum botanický SPR Blatenský svah., Ms. 15 p.: [Depon.in: KSSPPOP, Ústí n. Labem].

Abtová M. (1985): Státní přírodní rezervace Dětanský chlum., Ms. 17 p., 2 maps, 10 photo.: [Depon.in: KSSPPOP, Ústí n. Labem].

Abtová M. (1989): Nová lokalita medvědice léčivé (Arctostaphylos uva-ursi) v Severočeském kraji. – Severočes. Přír. 23: 85–86.

Anonymus (1992): Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny. - Sbírka zákonů České republiky, Ministerstvo vnitra.

Anonymus (1992): Vyhláška 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. - Sbírka zákonů České republiky, Ministerstvo vnitra.

Bělohoubek J. et Bultas P. (2010): Monitoring evropsky významného druhu Cypripedium calceolus L. v Ústeckém kraji v letech 2001-2010. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 41: 1-15.

Bělohoubek J., Jaroš P. et Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. – Severoč. Přír., Litoměřice, 36-37: 81- 91

Brabec J. et Fuka V. (2008): Pyrola chlorantha Sw. - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VII. -  Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.

Broum M. (2002): Doupovské hory (K0117), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 28 pp.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Broum M. (2006): Zajímavé rostliny Doupovských hor - zvonečník hlavatý. - Arnika, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 1/06: 29-32.

Broum M. (2006): Nový nález šklebivce přímého (Misopates orontinum) v Doupovských horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 143 - 145.

Broum M. (2007): Netřesk výběžkatý v jižní části předhoří Doupovských hor. - Arnika, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/07: 22-23.

Broum M. (2008): Nový nález hořce křížatého (Gentiana cruciata) v Doupovských horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 32-34.
 

Broum M. (2008): Orobanche elatior Sutton - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VII. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.

Broum M. (2008): Poznámky k rozšíření ostřice šáchorovité (Carex bohemica) v Doupovských horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 35-37.

Broum M., Čech L., Koutecký D., Malíček J., Novák P. et Tájek P. (2009): Myosurus minimus L. - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VIII. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 44: 185-319.

Broum M. et Koutecký D. (2008): Diphasiastrum complanatum (L.) Holub - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VII. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.

Broum M. et Koutecký D. (2008): Lathyrus hirsutus L. - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VII. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.

Broum M. et Koutecký D. (2008): Orobanche alsatica Kirchsleger - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VII. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.

Broum M. et Koutecký D. (2009): Sisymbrium altissimum L. - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VIII. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 44: 185-319.

Broum M. et Koutecký D. (2010): Potvrzení nálezu Lathyrus heterophyllus L. na Kružínském vrchu u Vroutku po více než 120 letech. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 41: 69-72.

Broum M. et Koutecký D. (2010): Sekundární výskyt Panicum capillare L. a Aegilop cylindrica Host na Podbořansku. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 41: 73-74.

Broum M. et Koutecký D. (2011): Aster linosyris  (L.) Bernh. - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. IX. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.

Broum M. et Koutecký D. (2011): Primula elatior (L.) Hill - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. IX. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.

Broum M. et Koutecký D. (2011): Vegetace Podbořanska - Podbořany, 148 p.

Broum M. et Koutecký D. (2012): Poznámky k současnému rozšíření vratičky měsíční (Botrychium lunaria) v Doupovských horách a blízkém okolí. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 43: 81-84.

Broum M. et Koutecký D. (2012): Orobanche arenaria Borkh. – In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158.

Broum M. et Koutecký D. (2012): Orobanche reticulata Wallr. – In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158.

Broum M., Koutecký D. et Kubát K. (2008): Nové nálezy růžkatce bradavčitého (Ceratophyllum submersum) ze severozápadních Čech. – Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 29–31.

Broum M., Koutecký D. et Vojta J. (2011): Poznámky k rozšíření Epipactis purpurata  v Doupovských horách. – Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 35–38

Burian T. (2010): Floristické poznámky z Ústeckého kraje. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 41: 125-144.

Čelakovský L. (1881-1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, 1881-1893.

Čelakovský L. (1868, 1873, 1877, 1883): Prodromus květeny české I - IV. In: Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1 - 4: 1 - 944.

Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. - 456 p. Príroda a. s., Bratislava.

Dostál J. et al. (1948-1950): Květena ČSR. - Vol. 1-2. Praha.

Dostál J. (1954): Klíč k úplné květeně ČSR. - Ed. 1. Praha [Ed.2, 1958, Praha].

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 1,2. - Academia, Praha, 1563 p.


Ducháček M., Hroudová Z. et Marhold K.(2006): Rod Bolboschoenus v květeně ČR I
- Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 17-43.

Ducháček M., Hroudová Z. et Marhold K.(2007): Rod Bolboschoenus v květeně ČR II
- Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 65-88.

Fišer R. (2003): Střela (K0164), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 12 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Futák J. et Domin K. (1960): Bibliografia k flóre ČSR. - Bratislava, 883 p.

Gutzer M. (1984):  Lokalita vzácných rostlin na Podbořansku – Severoč. Přír., Litoměřice, 16: 39-40.

Gutzer M., Klouček Z. et Jelínek M. (2003): Seznam rostlin na lokalitách u Nové Vsi navržených na VKP, Ms. 3 p. [záznam z terénního šetření, depon. in OŽP MěÚ Podbořany]

Gutzerová J. (2002): Doupovské hory (U0068), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 22 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Gutzerová J. (2002): Jezerský vrch (K0119), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 13 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Gutzerová J. (2002): Doupovské hory (K0136), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 10 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Gutzerová J. (2003): Blatno (U0096), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 20 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Gutzerová J. (2003): Jesenicko-Drahouš (U0158), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 10 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Gutzerová J. (2003): Doupovské hory (K0163), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 12 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Gutzerová J. (2004): Petrohrad (U0170), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 17 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Gutzerová N. (1984):  Příspěvek k rozšíření halofytů na Podbořansku – Severoč. Přír., Litoměřice, 15: 33-36.

Gutzerová N. (1986): Chráněné a ohrožené druhy vyšších rostlin na Podbořansku
a ve východní části Doupovských hor. – Ms., 71 p., 1 fig., 18 photo, 2 map.; [Stát. závěr. zpráva, depon.in: Knih. Kat. Bot. Př. F. UK, Praha].

Gutzerová N. (2001): Doupovské hory – východ – Buškovice (U0032), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 15 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.

Hadinec J. (2003) : Myosurus minimus L. - In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. II. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 38: 217-288.

Hašková J., Kirschner J. et Štěpánek J. (1988): Materiály k rozšíření Melilotus dentata a M. altissima v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 23: 11-32.

Hejný S. et Slavík B. [eds] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. [Flora of the Czech Socialist Republic.] - Ed. Academia, Praha, 557 p., 113 tab., 1 fig., 52 map., 44 photo, 1 photo color [ed. 2: Květena České republiky, Flora of the Czech Republic, 1997].

Hejný S. et Slavík B. [eds] (1990): Květena České republiky. 2. [Flora of the Czech Republic.] - Ed. Academia, Praha, 540 p., 119 tab., 1 photo color.

Hejný S. et Slavík B. [eds] (1992): Květena České republiky. 3. [Flora of the Czech Republic.] - Ed. Academia, Praha, 542 p., 114 tab., 1 photo color.

Husáková J. (1983): Příspěvek k vegetaci a květeně vesnic na obvodu Doupovských hor. - Severočes. Přír., Litoměřice, 14: 15-36.

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. [eds] (2001): Katalog biotopů České republiky. Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. - AOPK ČR, Praha.

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. et Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. - AOPK ČR, Praha.

Janda P. (2001): Stroupeč – lokalita č. 28 (jižní část) (U0057), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 10 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Janda P. (2002): Džbán - Soběchleby (U0067), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 13 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Janda P. (2002): Společný program ČSOP a LČR, s.p. – Ochrana biodiverzity v lesích:  Mokřady Blatenska – mapování mokřadů v lesním komplexu v okolí Blatna - závěrečná zpráva – Projekt č. 550102 -  Ms. 11 p. [Depon. in OŽP MěÚ Podbořany]

Janda P. (2003): Džbán - západ (U0131), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 16 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Janda P. (2003): Jesenicko – Oráčov / Hořovičky (U0159), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 10 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Jaroš P. (2006): Karty lokalit: CZ0426164, CZ0426091 a CZ0426093 - In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.], Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, suppl. 1: [Příloha publikace VaV 620/20/03 „OPTIMALIZACE SÍTĚ MZCHÚ“]

Jaroš P. et Ondráček Č. (2006): Karta lokality: CZ0426221 - In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.], Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, suppl. 1: [Příloha publikace VaV 620/20/03 „OPTIMALIZACE SÍTĚ MZCHÚ“]

Jersáková J. et Kindlmann P. (2004): Zásady péče o orchidejová stanoviště. – KOPP, České Budějovice.

Joza V. et Koutecký D. (2008): Nové lokality štětky laločnaté (Dipsacus laciniatus L.) v severozápadních Čechách. - Severoč. Přír., Litoměřice, 39: 39-42.

Kolář T. (2004): Jesenicko-Blatno (U0177), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 10 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].


Kolbek J. (1978) Die Festucetalia valesiacae - Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří. Bd. 2. - Folia geob. et phytotax., Praha, 13: 235-303.

Kolbek J. et al. (1999): Vegetace chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK, Praha.

Kolbek J. et al. (2001): Vegetace chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - Academia, Praha.

Kolbek J. et al. (2003): Vegetace chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - Academia, Praha.

Koutecký D. (2012): Nový nález muchomůrky Vittadiniho – Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. z Kadaně. – Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 95–97.

Koutecký D. et Broum M. (2009): Viola elatior Fries - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. VIII. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 44: 185-319.

Koutecký D. et Broum M. (2011): Orchis purpurea Huds. - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. IX. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.

Kubát K. [ed.] (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír., Litoměřice, 8-9: 1-177.

Kubát K. (1986): Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. - TEPS, Praha, 144 p.

Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5 - 13.

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.] - 928 p., Academia, Praha.

Kubát K., Lorber J. et Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. -  Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 47-80.

Kubát K., Sládek J., Hamerský R. et Roubínková O. [red.] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993.  - Severočes. Přír., Litoměřice, 31: 67-80.

Lorber J. et Pyšek A. (1993): Dodatek ke květeně okolí Mašťova (okr. Chomutov).
- Severočes. Přír., Litoměřice, 27: 53-63.

Mackovčin P., Kuncová J. [eds.] a kol.(1999): Chráněná území České republiky, svazek I. Ústecko. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 350 p.

Mihulka S., Pyšek P. et Pyšek A. (2003): Oenothera coronifera, nový zavlečený druh české flóry, a první nález Oenothera stricta po dvou stoletích. -  Preslia 75: 263–270.


Michálek J. (1995): Červený seznam ohrožené květeny Doupovských hor (základní verze). - Studie pro MŽP ČR vypracována s podporou MK ČR v rámci projektu Biodiverzita Doupovských hor. - Ms., 143 p.; [Depon. in: Okresní muzeum Sokolov].

Mikyška R. (1968): Geobotanická mapa ČSSR, 1. České země. - In: Vegetace ČSSR, ser. A., 2. - Academia, Praha.

Mikyška R. (1968-1972): Geobotanická mapa ČSSR, 1: 200 000, listy M-33-XIII-Karlovy Vary a M-33-XIV-Teplice - Praha.

Mladý F. (1951): Několik poznámek ke květeně Podbořanska. - Čs. Bot. Listy 4: 38–40.

Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva ČSSR a jejich ohrožení. - Ed. 2, Severočes. Přír., Litoměřice, Příloha 1995/1.

Neuhäslová Z. et Moravec J. [eds.]  (1997): Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky 1 : 500 000. - Botanický ústav AV ČR, Průhonice.

Neuhäslová Z. et all. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Academia, Praha.

Ondráček Č. (1990): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech I. - Severoč. Přír., Litoměřice, 24:85-90.

Ondráček Č. (1992): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech II. - Severoč. Přír., Litoměřice, 26:31-34.

Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. –  Severoč. Přír., Litoměřice,
36-37: 95-109

Ondráček Č. (2006): Nové nálezy – Severoč. Přír., Litoměřice, 38: 68

Ondráček Č., Prach M. et Prach K.E.. (2006): Orthantha lutea (L.) Wettst. - In: Hadinec J. et Lustyk P. [red.]: Additamenta ad floram Reipublicae bohemicae. V. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.

Procházka F. [red.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18: 1-166.

Pyšek A. (1973):  Přehled ruderálních společenstev obce Vroutku v okrese Louny
– Severoč. Přír., Litoměřice, 4: 1-35.

Pyšek A. (1973): Čelakovského lokality Dictamnus albus L. na Podbořansku.
- Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 97.


Pyšek A. (1973):  Oenothera rubricaulis Kleb. v Chomutově a severně od Vroutku v okrese Louny – Severoč. Přír., Litoměřice, 4: 98.

Pyšek A. et Lorber J. (1992):  Sclerochloo-Polygonetum avicularis Soó ex Korneck 1969 v Krásném Dvoře na Lounsku a v některých sídlištích Chomutovska. – Severoč. Přír., Litoměřice, 26: 1-4.

Pyšek A., Ondráček Č. et Lorber J. (1993):  Coronopodo-Polygonetum avicularis Oberd. 1971 na Kadaňsku a v přilehlém území. – Severoč. Přír., Litoměřice, 27: 1-18.

Quitt E. (1970): Mapa klimatických oblastí ČSSR 1: 500 000. – Kartografické nakladatelství, Praha.

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., Brno, 16: 1-73.

Řeháková Z. (1952): Fytogeografický nástin květeny Doupovských hor. - Ms., 238 p., 45 p. příloha; [disert. pr. depon. in: Knih. Kat. Bot. PřF UK, Praha].

Sládek J. (1992): Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 26: 17 - 30.

Sládek J. (1996): Carex secalina Wahlenb. v Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice,
29: 27 - 34.

Sládek J. (1997): Sclerochloa dura (L.) Beauv. ve středním Poohří a jeho okolí.
- Severočes. Přír., Litoměřice, 30:71-88.

Sládek J. (2002): Trnovany (U0072), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 13 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Sládek J. (2008): Revize výskytu tužanky tvrdé, Sclerochloa dura (L.) P. Beauv., a nové nálezy v žateckém Poohří a jeho okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 49-57.

Sládek J. et Ondráček Č. (1989): Spergularia marina (L.) Griseb. v Čechách - Severočes. Přír., Litoměřice, 23: 1-18.

Slavík B. [ed.] (1995): Květena České republiky. 4. [Flora of the Czech Republic.] - Ed. Academia, Praha, 529 p., 109 tab., 33 map., 1 photo color.

Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky. 5. [Flora of the Czech Republic.] - Ed. Academia, Praha, 568 p., 126 tab., 38 map., 1 photo color.

Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky. 6. [Flora of the Czech Republic.] - Ed. Academia, Praha, 770 p., 129 tab., 60 map., 1 photo color.


Slavík B. et Štěpánková J. [eds.] (2004): Květena České republiky. 7. [Flora of the Czech Republic.] - Ed. Academia, Praha, 767 p., 128 tab., 53 map., 1 photo color.

Svejkovský J. et Koutecký D.(2008): Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách. - Minerál, 16/1: 41 - 44.

Svejkovský J. (2009): Geologie Podbořanska – Sdružení MAC, Praha, 82p.

Štěpánek J. et Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska - Severoč. Přír., Litoměřice, 24: 41-74.

Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. [eds.] (2010): Květena České republiky. 8. [Flora of the Czech Republic.] - Ed. Academia, Praha, 712 p., 104 tab., 1 photo color.

Tejrovský V. (2002): Doupovské hory 11-22-24, nelesní (K0134), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - Ms., 10 p.; [Depon.in: AOPK ČR, Praha].

Tesařová J. et Koutecký D. (2006): Místní územní systém ekologické stability k.ú.: Vroutek, Mukoděly, Vidhostice, Lužec, Vesce, Mlýnce, Skytaly, Vrbička; zpracovatel: Atelier EPRO – ekologické projekty, Teplice, listopad 2006.

Toman M. (1969): Rozšíření kavylu vlásčitého (Stipa capillata L.) v Čechách.
- Mostecko-Litvínovsko, Region. Stud., Přír., Most, 6: 45 - 64.

Toman M. (1976): Halofilní květena severozápadních Čech. - Preslia, Praha, 48: 60-75.

Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. 2. Die Salzflora Böhmens und ihre Stellung zur Xerothermvegetation. - Feddes Repert., Berlin, 99: 205-235.

Votavová S. (1964): Floristicko-fytogeografická studie jihovýchodního předhoří Doupovských hor. – Ms., 149 p., 2 diagr.; [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Bot. PřF UK, Praha]

Zázvorka J. (2003): Zárazy (Orobanche L. s.l.) v Českém středohoří (2. verze po patnácti letech). - Severoč. Přír., Litoměřice, 35: 59-98.

Zázvorka J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol., Brno, 95(2): 77-119.